මෙම දේශනාවේ සදහන් වන්නේ පින ක්‍රමානුකූලව රැස් කරන විට එයින් සැප උදාකරන ආකාරයයි. මෙලොව සැප, පරලොව සැප සහ සසර දුක නිමාකර නිවන් සැප උදාකර දෙන ආකාරයයි.