මෙම දේශනාවෙන් කර්මය මේ ජීවිතයේම කොටසක් විපාක දෙන ආකාරයත් තව කොටසක් ඊළඟ ජීවිතයේ විපාක දෙන ආකාරයත් ඉතිරි කොටස සසර පුරා අවස්ථාව ලද විට විපාක දෙන ආකාරයත්  දක්වා ඇත.