මෙම දේශනාවෙන් සසරේ කළ අකුසල කර්ම විපාක දෙන විට දුක උදාවෙන ආකාරයත් කුසල් රැස් කරන විට එම අපහසුතා තුනීවන ආකාරයත් මතු ජීවිතවල එම කුසල කර්ම උපකාර වන ආකාරයත් දක්වා ඇත.