මෙම දේශනාවෙන් සසරේ කරන ලද අකුසල කර්ම විපාක දෙන විට අප කටයුතු කලයුතු ආකාරය දක්වා ඇත. ‍ප්‍රයෝග සම්පත්තිය උපයෝගී කරගෙන අටලෝ දහමට කම්පා නොවී දහම් මඟ දියුණු කරන ආකාරය දක්වා ඇත.