මෙම දේශනාවෙන් කෙනෙක් සසරේ රැස්කළ අකුසල කර්ම විපාක තව කෙනෙකුගේ සිත තුල අකුසල් ඇතිකරන ආකාරය දක්වා ඇත. එමගින් අනිකාගේ කර්මය කර ගසන ආකාරය පෙන්වා ඇත.