මෙම දේශනාව සහ මීළඟ දේශනාව මගින් මේ ජීවිතය කුමන ආකාරයෙන් ගතකලත් තමන් යෙදෙන ප්‍රතිපදාව අනුව පරලොව සැප දුක උදාවීම පෙන්වා ඇත.