මෙම දේශනාවෙන් සතුටින් හෝ දුකින් හෝ කාය වචී මනෝ දුශ්චරිතය දුරු කරමින් කාය වචී මනෝ සුචරිතය පුරුදු කළහොත් සුගති සම්පත් උදාවීම හා නිවන් මගට උපකාර වීම දක්වා ඇත.