මෙම දේශනාවෙන් සානුවාසි රහතන් වහන්සේ සසරේ රැස්කල පින් හා පව් අවසාන ජීවිතයේ විපාක දුන් ආකාරයත්, ඒ සියල්ල මැඩගෙන ධර්ම මාර්ගය දියුණුකර නිවනින් සැනසුනු ආකාරයත්, ඥාතී ප්‍රේතයන්ට පිහිටවූ ආකාරයත් දක්වා ඇත.