මෙම දේශනාවෙන් ප්‍රේතයෙකු පින් අනුමෝදන්වී සැප උදාකරගත් ආකාරයත්, නිරයේ යෑමට සිටි කෙනෙක් රහතන් වහන්සේ නමක් වූ ආකාරයත්, සෙල්ලක්කාර ජීවිතයක් ගතකළ රජකෙනෙකු දමනය වූ ආකාරයත් දක්වා ඇත.