මෙම දේශනාවෙන් සසරේ දුක් සහිත බව හා සසරෙන් නිදහස්වීමේ  අවශ්‍යතාවය පෙන්වන අතර, දුකින් නිදහස් වීමේ කැමැත්ත තියුණු වන විට රැස්වන පින නිවන පිණිස ම හේතු වෙන බව දක්වා ඇත.