මෙම දේශනාවෙන් පසුතැවීම් වලින් තොරව සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන සීලය දියුණු කරගන්නා ආකාරය දක්වා ඇත. මෙමගින් සීලය ගැන ඇති ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට උපකාර ලැබෙනු ඇත.