මෙම දේශනාවෙන් සතර සතිපට්ඨානය පුහුණු කිරීමෙන් තමන්වත් අනුන්වත් රකින ආකාරයත්- මෛත්‍රියෙන්, කරුණාවෙන්, ඉවසීමෙන්, හිංසා නොකිරීමෙන් අනුන්ව රකිමින් තමන්ව රකින ආකාරයත් දක්වා ඇත.