මෙම දේශනාවෙන් සතර සතිපට්ඨානය පුහුණු කිරීමෙන් තමන්වත් අනුන්වත් රකින ආකාරයත්, මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් ඉවසීමෙන් හිංසා නොකිරීමෙන් අනුන්ව රකිමින් තමන්ව රකින ආකාරයත් දක්වා ඇත.