සතර සතිපට්ඨානය පුහුණු කිරිමට ආරම්භයේදී අභිඤ්ඤාව දෝමනස්සය  ක්‍රමයෙන් දුරුකළ යුතුය. මෛත්‍රිය කරුණාව උපේක්ෂා ආදි ගුණධර්ම දියුණු කිරීමෙන් දෝමනස්සය දුරුකරන ආකාරය දක්වා ඇත.