මෙම දේශනාවෙන් පෙර සසරේ රැස්කළ අකුසල කර්ම විපාක නිසා භයානක වධබන්ධනයන්ට ලක් වන විට පවා මෛත්‍රිය පුරුදු කරමින් අනුන්ව රකින ආකාරයත්, එමගින් තමන්ව රකින ආකාරයත් දක්වා ඇත.