මෙම අතිශයින්ම වැදගත් දේශනාවෙන් ධර්මයේ හැසිරෙන ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් නූපන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය උපදවා ගතහැකි ආකාරය දක්වා ඇත. එනිසා සියලු දෙනාම ඉවසීමෙන් යුතුව මෙම දේශනාව නැවත නැවත අසත්වා!