මෙම දේශනාවෙන් ඨාන සූත්‍රයේ අඩංගු කරුණු තමන්ට ගැලපීමෙන් ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතය දුරුකර සිත පිරිසිදු කර තවදුරටත් ධර්ම මාර්ගය දියුණු කර ගැනීමට පසුබිම සකස් කරගන්නා ආකාරය දක්වා ඇත.