මෙම දේශනාවෙන් විපස්සී බෝසතාණන් වහන්සේ සතර පෙර නිමිති දැක කලකිරී සංවේගය උපදවා ගැනීම දුකින් නිදහස් වන මාර්ගය සොයා යාමට හේතු වූ ආකාරය දක්වා ඇත.