මෙම දේශනාවෙන් අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ජරාව, රෝගී වීම, මරණය ගැන සිහිකර කාය වචී මනෝ දුෂ්චරිතය මුළුමුනින්ම දුරු කර ගත් ආකාරය දක්වා ඇත.