මෙම දේශනාවෙන් නිරයේදී යම රජු ඉපදීම, ජරාව, රෝගී වීම, වරදට දඬුවම් ලැබීම, මරණය  පිළිබඳ කරුණු විමසීම දක්වා ඇත. අප්‍රමාදය ගැන කරුණු දක්වා ඇත.