මෙම දේශනාවෙන් ඨාන සූත්‍රයේ අඩංගු කරුණු  මුලින් තමන්ට ගලපා පසුව සියලුම දෙනාට ගලපන ආකාරය විස්තර කර ඇත. මේ ගැන ශ්‍රද්ධාව  ගැනීමේ වැදගත්කම දක්වා ඇත.