මෙම දේශනාවේ දැක්වෙන්නේ දානමය පින සීලමය පින රැස් කිරිම සසරේ ආදීනව දැක එයින් නිදහස් වීමට උපකාර කරන ආකාරයයි.