ඨාන සූත්‍රයෙහි අඩංගු කාරණා 5 තමන්ට හා අනුන්ට ගලපමින් තවදුරටත් භාවනාව පුහුණු කිරීම කරන ආකාරය දක්වා ඇත. මෙම පියවර සිදුකළ යුත්තේ ඨාන සූත්‍රයේ භාවනාව   පළමු පියවර (අංක 25 සඳහන් පරිදි ) හොඳින් පුහුණු වීමෙන් අනතුරුවය.