මෙම දේශනාවෙන් ගති 5 ගැන විස්තරයක් දක්වා  ඇත. එමගින් මෙලොවට ඒම, පරලොව යාම, චුතිය, උප්පත්තිය (ආගති, ගති, චුති උප්පත්ති) ගැන පැහැදිලි වැටහීමක් ලබාගත හැක. එමගින් ඨාන  සූත්‍රය භාවනා වශයෙන් පුහුණු කිරීමට පහසුවෙයි.