මෙම දේශනාවෙන් ථේරී ගාථා ඇසුරින් සසර ගමනේ ස්වභාවය විස්තර කර ඇත. සසරේ සත්වයින්ගේ තාවකාලික හමුවීම්වල හා වෙන්වීම් වල ස්වභාවය විස්තර කර ඇත. (PDF File කියවන්න)