මෙම දේශනාවෙන් සසර ගමනේදී අපගෙන් වැගිරුණු රුධිරය මහා සාගරයේ ජලය ඉක්මවන බව පෙන්වා ඇත. සසරේ ආදීනව දැකීම තුලින් සසරින් නිදහස් වීමට ඇති කැමැත්ත සහ වීර්යය  වැඩිවන ආකාරයත් තෘෂ්ණාව දුරු වන ආකාරයත් දක්වා ඇත.