මෙම දේශනාවෙන් එක කල්පයක් කොතරම් දීර්ඝද යන්නත් සසර කොතරම් දීර්ඝද යන්නත් විස්තර කර ඇත. මෙම දීර්ඝ සසර ගමනේ අප විසින් බොහෝ දුක් විඳ ඇති බව දක්වා ඇත.