මෙම දේශනාවෙන් එක පුද්ගලයකු එක කල්පයක් තුළ කොතරම් ජීවිත ලබනවාද යන කාරණය ද, මේ මහපොළොව සසර සැරිසරන සත්ත්වයන්ගේ සොහොන් බිම බව ද වැටහෙනු ඇත.