මෙම දේශනාවෙන් සසරේ සැරිසරන සත්වයන් වරින්වර සැප විඳින ජීවිත ලබන ආකාරයත්, වරින්වර දුක්ඛිත ජීවිත ලබන ආකාරයත්, අප සියලු දෙනා සැප දුක සසරේ නැවත නැවත විඳ ඇති බවත් දක්වා ඇත. මේ සියල්ලම ස්ථිර දේවල් නොවන  බව දක්වා ඇත.