මෙම දේශනාවෙන් මේ දීර්ඝ සසර තුළ තමන්ට මවක් නොවූ, පියෙක් නොවූ, සහෝදරයෙක් නොවූ, සහෝදරියක් නොවූ, පුතෙකු නොවූ, දුවකු නොවූ, සත්වයකු සොයාගැනීම දුර්ලභ බවත්, මේ සියලු දෙනා තමන්ට තාවකාලිකව යලි යලි හමුවී යලි යලි වෙන්වන බවත් දක්වා ඇත.