මෙම දේශනාවෙන් අතීතයේ ඉතාලියේ පොම්පේ නුවර හා ඉරානයේ හසන්ලූ කුඩා නගරයේ සිදුවූ මහා විපත් දෙකක් විස්තර කර ඇත. මෙමගින් සසරේ ස්වභාවය දක්වා සසරේ ගමන් කරන විට අපටත් මෙවැනි විපත්වලට මුහුණ දීමට සිදුවන  බව දක්වා ඇත.