මෙම දේශනාවෙන් දැක්වෙන්නේ අපට දැකගැනීමට ලැබෙන සමහර ඛේදජනක ඝාතන වලට හේතුවන කර්මවල ස්වභාවයයි. එමෙන්ම ඝාතනයන්ට ලක්වන පුද්ගලයන් තමන්ගේ කර්මය දුකසේ විදවන විට, තවත් පුද්ගලයන් අලුත් කර්ම රැස්කරන ආකාරයයි. දුක් විඳ විඳ, නව කර්ම රැස්කර කර සසරේ ගමන් කිරීම නිසරු දෙයක් බවත් වැටහෙනු ඇත.