මෙම දේශනාව සහ මීළඟ දේශනා 2 මගින් පින නිදානයක් ලෙස අනාගතයේ අපට උපකාර කරන ආකාරය දක්වා ඇත. (PDF File කියවන්න)