මෙම දේශනාවෙන් අතීතයේ වියට්නාම් රට තුළ සිදුවූ යුද්ධයේදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවකුට සිදු වූ සිද්ධියක් විස්තර කර ඇත. මෙමගින් සසර ගමනේ ඇති ආදීනවත්, කෙනෙක් තමන් සසරේ කළ අකුසලයක කර්ම විපාකය විදවන විට තව කෙනෙක් අලුත් අකුසල කර්ම රැස් කරන ආකාරයත් දක්වා ඇත.