මෙම දේශනාවෙන් අතීතයේ බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජු මියගිය ශෝකයෙන් උබ්බරී බිසව ශෝකයෙන් හඬන විට සෘෂිවරයෙක් පැමිණ සසරේ ස්වභාවය දේශනාකල ආකාරය දක්වා ඇත. උබ්බරී බිසවට එවිට සිහිනුවණ ඉපදී ධර්මයේ හැසුරුණු ආකාරය මෙහි දක්වා ඇත.