මෙම දේශනාවෙන් සසරේ ස්වභාවය තව දුරටත් විස්තර කර ඇත. සසර ආදීනව නැවත නැවත සිහිපත් කිරීම තණ්හාව ක්ෂය විම පිණිස, සසර දුකින් නිදහස් වීම පිණිස හේතුවන ආකාරය දක්වා ඇත.