අනමතග්‍ග සංයුක්තයේ සූත්‍රවල අඩංගු කරුණු නැවත නැවත සිහිපත් කරමින් භාවනාවක් ලෙස පුහුණු කිරීම කරන ආකාරය මෙහි දක්වා ඇත. මෙලෙස භාවනා කිරීම ධර්ම මාර්ගය දියුණු කරගැනීමට අතිශයින්ම උපකාරී වෙයි.