මෙම දේශනාවෙන් සසරේ අප විසින් හෙල්ල පහරවල්, කඩු පහරවල් අනන්තවත් ලබා ඇති බවත්, සසරේ තවදුරටත් සැරිසැරුව හොත් අනාගතයේදීත් එවැනි දුක් රැසකට මුහුණදීමට සිදුවන බවත් සඳහන් කර ඇත. එසේම සසරේ ආදීනව දැක භාවනා කිරීමෙන් සිදුවන යහපත දක්වා ඇත.