මෙම දේශනාවෙන් මෙම මහා භද්‍ර කල්පය තුළ සංස්කාර අනිත්‍යවී වෙනස්ව ගිය ආකාරය දක්වා ඇත. මෙම සංස්කාරවල සැනසිලි රහිත ස්වභාවය පෙන්වා ඇත. නිවනේ තිබෙන සැනසිලි ස්වභාවය දක්වා ඇත.