මෙම දේශනාවෙන් තාලපුට මහරහතන් වහන්සේ සිත මුල්කරගෙන සසර ගමන යළි යළිත් සකස්වන ආකාරය දක්වා ඇත. සසරේ ආදීනව මෙනෙහි කර සිතේ තිබෙන අවිද්‍යාව බිඳ දමා සසර ගමන නිමා කළ හැකි ආකාරය දක්වා ඇත.