මෙම දේශනාවෙන් බමුණකු මරණය ගැන සිතා බැලූ ආකාරයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එම බමුණා සිතූ ආකාරය නිවැරදි කර මාර්ග ඵල උදාකර දුන් ආකාරයත්  විස්තර කර ඇත.