මෙම දේශනාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තම පුත්‍රයා මියගිය ශෝකයෙන් වෙලී සිටි බමුණකුට අතීත ජාතක කතාවක් දේශනාකර දුක තුනීකර මාර්ගඵල උදාකර දුන් ආකාරය දක්වා ඇත.