මෙම දේශනාවෙන් ශ්‍රද්ධාවට හානි නොවන ලෙස දන්පැන් දෙන ආකාරයත් සිල් රකින ආකාරයත් එයින් රැස්වන පින තමන් පසුපස පැමිණ සැප උදාකරන ආකාරය දක්වා ඇත.