මෙම දේශනාවෙන් භික්ෂූන්ට දහවල් හා රාත්‍රියේ මරණසතිය වඩන ආකාරයක් දක්වා ඇත. ඉන්පසු සිතේ පවතින අකුසල් ප්‍රහානය කිරීමට වීර්යය කරන ආකාරය දක්වා ඇත.