මෙම දේශනාවෙන් පින මගින් කල්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුර නිසා යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇතිකරගෙන සමාධි, පටිසම්භිදා, අෂ්ඨ විමෝක්ෂ, මාර්ගඵල ආදි ලෝකෝත්තර කුසල ධර්මයන් උපදවා ගැනීම හා සසර දුකින් නිදහස් වීම විස්තර කර ඇත.