මෙම දේශනාවේ දුකින් මිදීමට පිනට අමතරව අවශ්‍ය කරන කරුණු උපමා ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත. දුකින් මිදීමට ගන්නා උත්සාහයේ වටිනාකම දක්වා ඇත.