මෙම දේශනාව සහ මීළඟ දේශනාව මගින් සියලු දෙනාගේ දක්නාවූ විවිධත්වයට හේතුවෙන කර්මයේ ස්වභාවය දක්වා ඇත. එමෙන්ම ධර්මශ්‍රවණය නිසා තමන්ගේ ප්‍රඥාව මුහුකුරා යන ආකාරය දක්වා ඇත.