මෙම දේශනාව මගින් කර්ම විපාක විඳින අවස්ථාවල කෙලෙස් ඇතිවන ආකාරයත්, කර්මයෙහි ස්වභාවය තේරුම් ගැනීමෙන් එම අකුසලයන් රැස් නොවන ආකාරයත් පෙන්වා ඇත.