සසර බොහෝ දුක් සහිතය. සසර දුකින් නිදහස් වීම වීමට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය උපදවා ගැනීම අත්‍යාවශ්‍යය. නූපන් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තමන් තුළ උපදවා ගැනීම හා එම මඟ දියුණු කරගැනීමට අවශ්‍ය කරන දේශනා සරලව මුල සිටම දේශනාකර ඇත.

 

ධර්ම කාරණා වටහා ගැනීම පිණිසත් යහපත් ප්‍රතිඵල ලබාගැනීම පිණිසත් මුල සිටම මෙම දේශනා පිළිවෙලට නැවත නැවතත් අසන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. එයට උපකාර ලෙස ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් බුද්ධ දේශනා පාලි සහ සිංහල භාෂාවලින් PDF Files වලින් දක්වා ඇත. ඒවාද කියවන්න. ධර්මය පුරුදු කරන බොහෝ පිරිසකට ඇති ගැටලු විසඳා ගැනීමට මෙමගින් උපකාර ලැබෙනු ඇත.

- සුනන්දදේව හිමි -