1. මෙහි සඳහන් දේශනාවල හෝ PDF File වල දෝෂ ඇත්නම් දෝෂ ඇති තැන
    සඳහන්කර නිවැරදි විය යුතු ආකාරය දන්වා,
2. මෙම වෙබ් අඩවිය තවදුරටත් දියුණු කරගැනීමට ඔබේ අදහස් ඇත්නම්,
3. මෙම දේශනා සිංහලෙන් type කර අප වෙත ලබා දීමට කැමති නම්,
4. දහම් ගැටලු විමසා දැනගැනීමට ඇත්නම්,
5. වෙනත් විශේෂ කාරණයක් ඇත්නම්.
    පහත සඳහන් හිස්තැන් පුරවා අපට එවන්න.
    -සුනන්දදේව හිමි-