මෙහි ඇති photos download කිරීමට අවශ්‍යනම් අදාළ photo එක මත right click කරන්න. ඉන්පසු save image as… හෝ save link as…. මත click කරන්න.